Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 新竹縣政府 - 維基百科,自由的百科全書

  zh.wikipedia.org/zh-tw/新竹縣政府

  新竹縣政府是中華民國 臺灣省 新竹縣最高層級的地方行政機關,在中華民國政府架構中為縣自治的行政機關,同時負責執行中央機關委辦事項。 新竹縣的自治監督機關本為臺灣省政府,但臺灣省虛級化後,臺灣省政府的業務與功能被大幅縮減,新竹縣的自治監督機關亦改為行 ...

 2. 新竹縣政府 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/新竹縣政府

  新竹縣政府(英文: Hsinchu County Government )係中華民國台灣新竹縣最高層級嘅地方行政機關,喺中華民國政府架構中,為縣自治嘅行政機關,同時負責執行中央機關委辦事項。 新竹縣嘅自治監督機關本為臺灣省政府,但臺灣省虛級化後,臺灣省政府嘅業務同功能被大 ...

 3. 新竹縣政府 - Wikiwand

  www.wikiwand.com/zh-mo/新竹縣政府

  2020/6/13 · 新竹縣政府是中華民國 臺灣省 新竹縣最高層級的地方行政機關,在中華民國政府架構中為縣自治的行政機關,同時負責執行中央機關委辦事項。 新竹縣的自治監督機關本為臺灣省政府,但臺灣省虛級化後,臺灣省政府的業務與功能被大幅縮減,新竹縣的自治監督機關亦改為行 ...

 4. 新竹縣 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.m.wikipedia.org/wiki/新竹縣

  新竹縣(客家话: Sîn-chuk Yen;海陸腔:sinˋ zhug rhanˇ,四縣腔:xinˊ zugˋ ien,臺灣話: Sin-tik-kuān ),是中華民國 臺灣省的縣,位於臺灣本島 西北部,北臨桃園市,南接苗栗縣,東南以雪山山脈與宜蘭縣、臺中市相連,西部面向台灣海峽,西與新竹市 鳳山溪 ...

 5. 新竹縣 - 維基大典

  zh-classical.wikipedia.org/wiki/新竹縣

  新竹縣,處臺灣之西北,府治竹北,方言海陸 客家語,北臨桃園,南界苗栗,西濱台灣海峽,西南一角連新竹市,東南以雪山接宜蘭、臺中。方一千四百餘平方公里,地多山,僅河口有平地。 先民多事農,民國六十二年 工研院創於竹東,六十九年 竹科設於寶山及新竹市東區 ...

 6. 新竹市政府 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/新竹市政府

  新竹市政府(英文: Hsinchu City Government )係中華民國 新竹市最高層級嘅地方行政機關,喺中華民國政府架構中為市自治嘅行政機關,同時負責執行中央機關委辦事項,新竹市嘅自治監督機關為行政院各部會(主要為內政部)。 新竹市政府設有15個內部單位 ... ...

 7. 新竹縣 - 来自维基导游的旅行指南

  zh.wikivoyage.org/wiki/新竹縣

  新竹縣(海陸客家話:Sinˋ zhug rhanˇ ,英語:Hsinchu County),位於臺灣西北部,北臨桃園市,南接苗栗縣,東南以雪山山脈與宜蘭縣、臺中市相連,西部面向臺灣海峽,西接與新竹市交界。 全縣總面積約1,427平方公里,除鳳山溪、頭前溪中下游沖積平原外,其餘大多 ...

 8. WikiZero - 新竹縣政府

  www.wikizero.com/zh/新竹縣政府

  新竹縣政府 Wikipedia open wikipedia design. 坐标: 24 49′37″N 121 00′46″E / 24.826921 N 121.012895 E / 本條目介紹的是管轄範圍以新竹縣為主的地方政府;關於1945年至1950年的新竹縣政府,請見 ...

 9. 新竹縣政府文化局 - 維基百科,自由的百科全書 zh.wikipedia.org 1996年新竹縣立文化中心 2000年新竹縣政府文化局 聯絡資訊 新竹縣政府文化局 地址 30295新竹縣 竹北市縣政九路146號 電話 +886 3 551-0201 ...

 10. 新竹縣公共圖書館列表 - Wikiwand

  www.wikiwand.com/zh-mo/新竹縣公共圖書館列表

  2020/6/21 · 本條目列出的是新竹縣的圖書館列表: 基隆市公共圖書館 · 新竹市公共圖書館 · 新竹縣政府文化局圖書館 · 苗栗縣立圖書館 · 彰化縣文化局圖書館 · 南投縣政府文化局圖書館 · 雲林縣政府文化處圖書館 · 嘉義市政府文化局圖書館 · 嘉義縣政府教育處圖書館(嘉義縣圖書 ...

  • 新竹市所有古蹟??

   ...奉於左側,三山國王則祀於右側。 圖片參考:http://zh.wikipedia.org/skins-1.5/common/images/magnify-clip.png...小段38-12及 ...

  • 新竹市.新竹縣有哪些古蹟和名勝? ...

   ...土地,地號為榮光段一小段38-12及38-20,為都市計畫機五用地。早於1976年被新竹縣政府當成商業區用地拆除建物標售,因違法標售故一 ...

  • 新竹歷史地方文化報告

   ...的紅樹林生態保護區。 圖片參考:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/zh/a/a3/Hsinchu_County_seal.jpg 新竹...臺灣省轄 ...