Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 約 1,460,000 項搜尋結果

  1. 2023年9月19日 · 中華民國國語 可分為廣義及狹義。. 對外語來說,國內各民族的一切語言和文字,可統稱廣義的 國語 ;在國內,相對其他固有語言而言,通常指以「北平現代音系」為標準音的標準國語,為狹義的國語 [1] [2] ,屬於 現代標準漢語 的變體之一,是 中華民國 ...

  2. 中華民國國語 可分為廣義及狹義。. 對外語來說,國內各民族的一切語言和文字,可統稱廣義的 國語 ;在國內,相對其他固有語言而言,通常指以「北平現代音系」為標準音的標準國語,為狹義的國語 [1] [2] ,屬於 現代標準漢語 的變體之一,是 中華民國 事實 ...

  3. 臺灣國語是指帶有明顯地臺語腔調或用詞的中華民國國語,與中國大陸理解之「臺灣腔」乃指「帶有臺灣地區口音之華語」之含義有所不同 [1]。 中央研究院 語言學研究所在官方網站所列的研究重點中,將臺灣國語列為臺灣本土語言分項下,並做為主要 ...

  4. 中華民國國語( zung 1 waa 4 man 4 gwok 3 gwok 3 jyu 5 ),係指由中華民國 政府規範同管理,由北方官話發展出嚟嘅 標準語言 ( 中文 : 标准方言 )。 發音同而家嘅 標準官話 有些少出入, 文字 用 傳統字 ,主管機構係 中華民國教育部 [1] 。

  5. 2023年9月16日 · 中華民國國語中華民國政府以北京官話為基礎,標準化的一種標準漢語變體,相對於老國音,也稱為新國音,現今受到台灣各固有語言(閩語各分支、客語、台灣南島語言)影響,而演變為臺灣華語。 臺灣華語

  6. 2023年6月11日 · 與其他語言版本的差異. 中文維基百科使用 漢字 書寫,漢字是 漢族 或 華人 的共同 文字 ,是 中國大陸 、 新加坡 、 馬來西亞 、 台灣 、 香港 、 澳門 的唯一 官方文字 或官方文字之一。. 中文維基百科的編輯者來自於世界各地的漢語使用者,根據2006 ...

  7. 對外語來說,國內各民族的一切語言和文字,可統稱廣義的國語;在國內,相對其他固有語言而言,通常指以「北平現代音系」為標準音的標準國語,為狹義的國語,屬於現代標準漢語的變體之一,是中華民國事實上的官方語言,為現今臺灣各族群間的通用語。