Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 中華民國 - 維基百科

  gan.wikipedia.org/wiki/中華民國

  中華民國,1949年後,中華民國政府播遷臺灣,位到亞洲嗰東頭、太平洋嗰西海岸,佢實際管到嗰領土有台灣同到別嗰滴子附屬島嶼、澎湖群島、金門群島、馬祖列島、東沙群島哈有南沙群島嗰太平島跟中洲島,實際面積36,188 平方公里。 首都遷台前係南京。

 2. 中華民國 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.m.wikipedia.org/wiki/中華民國

  中華民國(粵拼: zung 1 waa 4 man 4 gwok 3 )係1912年成立嘅共和國,而家有效嘅統治領土包括台灣島、澎湖列島、金門、馬祖(台澎金馬)、東沙群島同埋南沙太平島,總陸地面積有36,188平方公里。中央政府喺台北市,搬到台灣之前嘅首都係喺南京市。。

 3. 中華民國地方 - 維基大典

  zh-classical.wikipedia.org/wiki/中華民國地方

  中華民國地方,依《修憲條文》及《地方制度法》常分五級。一級為省、直轄市。二為縣、市。三級為鄉 ( 含山地鄉 )、鎮、縣轄市、區 ( 含山地原住民區 )。四級為村、里,五級為鄰 [一]。 憲典疆域 [纂]

 4. 國慶日 (中華民國) - 维基百科,自由的百科全书

  zh.wikipedia.org/wiki/國慶日_(中華民國)

  中華民國國慶日 [1] [2] (英語:National Day of the Republic of China),又稱雙十節、雙十國慶、雙十慶典、武昌起義紀念日、辛亥革命紀念日等,定於1911年 武昌起義的發動日10月10日。武昌起義是辛亥革命的開端,起事後的兩個月內,中國各地的革命行動陸續成功 ...

 5. 中華民國 (1912–1949) - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/中華民國_(1912–1949)

  1912年到1949年嘅中華民國,係中國歷史裏面嘅一個民主共和國。佢嘅國號係中華民國。呢個係中華民國本身歷史嘅一個時期,嗰時嘅中央政府設喺中國大陸,所以亦俾人叫做中華民國大陸時期,用來區別1949年到而家喺台灣嘅中華民國。 呢個國家喺1911年10月10日 ... ...

 6. 中華民國政治 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/中華民國政治

  中華民國政治由1912年創建中華民國政府開始計,喺中國大陸經歷咗南京臨時政府、北洋政府同國民政府,喺1948年行憲,1950年政府搬去臺灣地區。 而今中華民國係一個 共和國 , 立法院 、 總統 都係由 民主選舉 產生,實現 多黨制 議會民主 。

 7. 區 (中華民國) - 维基百科,自由的百科全书

  zh.m.wikipedia.org/wiki/區_(中華民國)

  區是中華民國的行政區劃類型之一,為直轄市及市(前身為「省轄市」)下轄的行政區。 其層級與縣下轄的鄉、鎮及縣轄市相同,但並不具地方自治團體身分,但直轄市山地原住民區例外,後者於2014年12月25日改制為地方自治團體、具有公法人地位。 直轄市及市的區長,一 ...

 8. 中華民國國徽 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.m.wikipedia.org/wiki/中華民國國徽

  中華民國國徽普遍使用於中華民國國軍、公共安全機關之旗幟與徽章中,亦是中華民國空軍的國籍標誌。 目前中華民國國徽在國際上是比 中華民國國旗 還要常見的標誌, 中華民國護照 、 中華奧會 會旗均有中華民國國徽(后两者光芒非标准中华民国国徽之大小,而是介于中 ...

 9. 中華民國中央選舉委員會 - 維基百科,自由嘅百科全書

  zh-yue.wikipedia.org/wiki/中華民國中央選舉委員會

  中華民國 (臺灣)臺北市 中正區徐州路5號10樓(郵遞區號:10055) 電話 + 886 2 2356-5484 ... Wikipedia® 係Wikimedia Foundation, Inc. 嘅註冊商標,一個非牟利機構。 私隱政策 關於維基百科 ...

 10. 中華民國國防部 - 维基百科,自由的百科全书

  zh.m.wikipedia.org/wiki/中華民國國防部

  中華民國 國防部部址,最早可以追溯至南京市 黃埔路2號。該地原為中央陸軍軍官學校 ... Wikipedia ®和维基百科标志是维基媒体基金会的注册商标;维基 是维基媒体基金会的商标 ...