Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 敬摘自《净公上人沙弥律仪要略讲记五集》身口意常行,清净十业道。人知奉其上,君父师道士,信戒施闻慧,终吉所生安。诸佛正法圣贤僧,直至菩提我皈依。以我所修 ... 【十、若乐广览。自当阅律藏全书。】南无阿弥陀佛 ,Wiki 弘憶佛教論壇 - 熱門關鍵字 Google Hot ...

  2. 敬摘自《印光法师文钞》身口意常行,清净十业道。人知奉其上,君父师道士,信戒施闻慧,终吉所生安。诸佛正法圣贤僧,直至菩提我皈依。以我所修施等善,为利有情 ... 复江易园居士书四 ,Wiki 弘憶佛教論壇 - 熱門關鍵字 Google Hot Keyword Apple iphone Xbox ...

  3. 敬摘自《净公上人讲六度集锦》身口意常行,清净十业道。人知奉其上,君父师道士,信戒施闻慧,终吉所生安。诸佛正法圣贤僧,直至菩提我皈依。以我所修施等善,为 ... 我就问:同学当中哪一个跟马来西亚有缘 ,Wiki 弘憶佛教論壇 - 熱門關鍵字 Google Hot Keyword ...

  4. 敬摘自《圣法法师百喻故事广释》 从前有一位青年,娶了一位很美貌的妻子。这位青年对妻子,非常的爱护与体贴,可是他的妻子,对丈夫并没有真情实爱,因为她外边另有 ... 4、愚妇诈死20200709 ,Wiki 弘憶佛教論壇 - 熱門關鍵字 Google Hot Keyword Apple ...

  5. 敬摘自《净公上人讲看破放下集锦》身口意常行,清净十业道。人知奉其上,君父师道士,信戒施闻慧,终吉所生安。诸佛正法圣贤僧,直至菩提我皈依。以我所修施等善 ... 的信心就增长了,无相智慧就现前南无阿弥陀佛 ,Wiki 弘憶佛教論壇 - 熱門關鍵字 Google Hot ...

  6. 敬摘自《在家居士应读佛经内典》身口意常行,清净十业道。人知奉其上,君父师道士,信戒施闻慧,终吉所生安。诸佛正法圣贤僧,直至菩提我皈依。以我所修施等善, ... 卍新续藏第39册No.0706十善业道经节要 ,Wiki 弘憶佛教論壇 - 熱門關鍵字 Google Hot ...

  7. 敬摘自《净公上人讲听经集锦》身口意常行,清净十业道。人知奉其上,君父师道士,信戒施闻慧,终吉所生安。愿诸众生永具安乐及安乐因,愿诸众生永离众苦及众苦因 ... 净公上人讲听经集第一〇一卷 ,Wiki 弘憶佛教論壇 - 熱門關鍵字 Google Hot Keyword Apple iphone ...

  8. 敬摘自《印光法师文钞》身口意常行,清净十业道。人知奉其上,君父师道士,信戒施闻慧,终吉所生安。诸佛正法圣贤僧,直至菩提我皈依。以我所修施等善,为利有情 ... 复曾怡之居士书南无阿弥陀佛 ,Wiki 弘憶佛教論壇 - 熱門關鍵字 Google Hot Keyword Apple iphone ...

  9. 敬摘自《净公上人发起菩萨殊胜志乐经讲记十一集》身口意常行,清净十业道。人知奉其上,君父师道士,信戒施闻慧,终吉所生安。诸佛正法圣贤僧,直至菩提我皈依。 ... 【好营世务于法无损。】南无阿弥陀佛 ,Wiki 弘憶佛教論壇 - 熱門關鍵字 Google Hot Keyword ...

  10. 敬摘自《印光法师鉴订因果轮回实录》身口意常行,清净十业道。人知奉其上,君父师道士,信戒施闻慧,终吉所生安。愿诸众生永具安乐及安乐因,愿诸众生永离众苦及 ... ——>>入冥类<<——南无阿弥陀佛 ,Wiki 弘憶佛教論壇 - 熱門關鍵字 Google Hot Keyword ...