Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. Suhok,

    www.yahoo.com › author › suhok

    87 歲高齡老奶奶熱愛《動物之森》,遊戲總時高達 3580 小時. 試想你最常玩的一款遊戲,你能大概知道你總共玩了幾個小時嗎?. 說不定還比不上這一 ...

  2. OMG Editor - Yahoo

    www.yahoo.com › author › omgeditor

    娛樂圈就係最好嘅例子,好多人都覺得做明星識唱歌做戲就得,唔需要太高學歷,係大學生 定小學畢業都同星運無關。其實娛樂圈都有好多高學歷 ...