Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 群书治要360《群书治要》简介 《群书治要》是唐太宗李世民(公元五九九年——六四九年)于贞观初年下令编辑。太宗十六岁随父从军,起义平定动乱的社会,戎马 ... 群书治要360南无阿弥陀佛 ,Wiki 弘憶佛教論壇 - 熱門關鍵字 Google Hot Keyword Apple iphone Xbox TV ...

  2. 身口意常行,清净十业道。人知奉其上,君父师道士,信戒施闻慧,终吉所生安。愿诸众生永具安乐及安乐因,愿诸众生永离众苦及众苦因,愿诸众生永具无苦之乐,我心怡 ... 印光大师劝注重因果南无阿弥陀佛 ,Wiki 弘憶佛教論壇 - 熱門關鍵字 Google Hot Keyword Apple ...

  3. 安士全书 重刻安士全书序淫杀二业。乃一切众生生死根本。最难断者唯淫。最易犯者唯杀。二者之中。淫则稍知自爱者。犹能制而不犯。然欲其意地清净。了无丝毫蔕芥者。唯 ... 安士全书南无阿弥陀佛 ,Wiki 弘憶佛教論壇 - 熱門關鍵字 Google Hot Keyword Apple iphone ...

  4. 安士全书清朝·怀西居士周安士著述 重刻《安士全书》序一 大矣哉吾心本具之道!妙矣哉吾心固有之法!寂照不二,真俗圆融。离念离情,不生不灭。谓之为有而不有,不 ... 安士全书南无阿弥陀佛 ,Wiki 弘憶佛教論壇 - 熱門關鍵字 Google Hot Keyword Apple iphone Xbox ...

  5. 但使吾之精神意志。常如盥而不荐之时。则世法佛法。自利利他。皆有孚而颙然可尊仰矣。 彖曰。大观在上。顺而巽。中正以观天下。观。盥而不荐。有孚颙若。下观而化也。观天之神道而四时不忒。

  6. 敬摘自《大正藏第 37 册 No. 1762 阿弥陀经要解》身口意常行,清净十业道。人知奉其上,君父师道士,信戒施闻慧,终吉所生安。愿诸众生永具安乐及安乐因,愿诸众 ... 大正藏第37册No.1762阿弥陀经要解南无阿弥陀佛 ,Wiki 弘憶佛教論壇 - 熱門關鍵字 Google Hot ...

  7. 诸经日诵集要卷下 大佛顶首楞严咒(晨朝课诵) 南无楞严会上佛菩萨(三称)。 妙湛总持不动尊 首楞严王世希有 销我亿劫颠倒想 不历僧祗获法身 ... 嘉兴藏第 19 册 No. B044 诸经日诵集要 ,Wiki 弘憶佛教論壇 - 熱門關鍵字 Google Hot Keyword Apple iphone Xbox TV ...

  8. 省庵大师撰文谛闲法师讲述范古农录 省庵大师略传予茅静远居士书劝发菩提心文重印劝发菩提心文讲义录要序序释文题释人题绪论—序分本论—正宗 ... 谛闲法师劝发菩提心文讲义录要 ,Wiki 弘憶佛教論壇 - 熱門關鍵字 Google Hot Keyword Apple iphone Xbox TV ...

  9. 总 序佛法流传至今,已二千余年,弘法大士,为我们留下了无以计数的珍贵法宝。然欲一一深入,实非今人之所能。纵然穷其毕生精力,亦难窥其全貌。故有识之士,无不择 ... 灵岩故事(智随法师加注) ,Wiki 弘憶佛教論壇 - 熱門關鍵字 Google Hot Keyword Apple ...

  10. 卍续藏第 78 册 No. 1550 净土圣贤录续编 净土圣贤录续编卷二 往生王臣第三 张师诚 张师诚。字心友。号兰渚。湖州归安人。父梦日轮照窗。寤而生师 ... 卍续藏第78册No.1550净土圣贤录续编 ,Wiki 弘憶佛教論壇 - 熱門關鍵字 Google Hot Keyword ...