Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 第12部分 春日獨當壚 纎玉徐量琥珀巵杏紅衫子任風吹公然解贈金條脫賴是傍無犢鼻兒(謂相如也) 七寶避風臺 七寶粧成百尺臺怯風閶闔不曾開縱令吹着雙飛去還解雙含禍水來 薛夜來 空勞國色更針神雨露恩移别院新記取蒲生塘上曲九泉差勝姓甄人

 2. 第9部分 謝茂秦曳裾趙藩嘗謁崔文敏銑崔有詩贈之後以救盧次楩北游燕刻意吟詠遂成一家句如風生萬馬間又馬渡黄河春草生皆 ...

 3. 31_《御定佩文韵府》31 在线阅读_类书_子部

  www.guoxuedashi.com/a/20032e/264905b.html

  31,《御定佩文韵府》31,在线阅读,类书,子部 落星湾【图经庐山东有星坠水化为石当彭蠡湾号丨丨丨孟浩然下贑石诗暝帆何处泊遥指丨丨丨又李中庐山诗湓】【浦春烟到星湾晚景沉】龙尾湾【庾信望渭水诗树似新亭岸沙如丨丨丨】万里湾【沈佺期诗马危千仞谷舟险丨】【丨丨】 ...

 4. 冊府元龜 宋 王欽若等_第15部分_册府元龟 宋 王钦若等

  www.guoxuedashi.com/sikuquanshu/fanti/4210.html

  第15部分 十七年衢州刺史鄭式瞻進絹五千疋銀二千兩帝曰式瞻坐事已詔御史按問進物宜付左藏庫 憲宗元和四年四月命中使劉 ...

 5. 萬姓統譜 明 凌迪知_第2部分_万姓统谱 明 凌迪知

  www.guoxuedashi.com/sikuquanshu/fanti/4638.html

  第2部分 瑹【見通志】 除【見通志】 與【見通志】 藘【見通志】 㑯【見通志】 【音胥見直音】 嵇【音号見直音】 萬姓統譜卷八 欽定四庫全書 萬姓統譜卷九 明 凌廸知 撰上平聲

 6. 文忠集 宋 歐陽修_第2部分_文忠集 宋 欧阳修

  www.guoxuedashi.com/sikuquanshu/fanti/5429.html

  月日臣修謹昧死再拜上書于皇帝陛下臣近準詔書許臣上書【一作許以封章】言事臣學識愚淺【一作昧】不能廣引深遠以明治亂之原謹採當今急務條為三弊五事以應詔書所求伏惟陛下裁擇臣聞自古王者之治天下雖有憂勤之心而不知致治之要則心愈勞而事愈乖雖有

 7. 集韻 宋 丁度等_第1部分_集韵 宋 丁度等

  www.guoxuedashi.com/sikuquanshu/fanti/4722.html

  第1部分 欽定四庫全書 經部十 集韻 小學類三【韻書之屬】提要 【臣】等謹案集韻十卷舊本題宋丁度等奉勅撰前有韻例稱景祐四年太常博士直史館宋祁太常丞直史館鄭戩等建言陳彭年邱雍等所定廣韻多用舊文繁畧失當因詔祁戩與國子監直講賈昌朝王洙同加修定刑部郎中知制誥 ...

 8. 古今通韵 清 毛奇龄

  www.guoxuedashi.com/sikuquanshu/fanti/4703.html

  第1部分 欽定四庫全書 經部十 古今通韻 小學類三【韻書之屬】提要 臣等謹案古今通韻十二卷 國朝毛奇齡撰奇齡有仲氏易已著錄是書為排斥顧炎武音學五書而作創為五部三聲兩界兩合之說五部者東冬江陽庚青蒸為一部支微齊佳灰為一部魚虞歌麻蕭肴豪尤為一部真文元寒刪先為 ...

 9. 杨文敏集 明 杨荣 欽定四庫全書 集部六 楊文敏集 别集類五 明 提要 臣等謹案楊文敏集二十五卷明楊榮撰榮有後北征記已著 ...

 10. 淵鑒類函_第37部分_渊鉴类函

  www.guoxuedashi.com/sikuquanshu/fanti/4509.html

  第37部分 鸂鶒四 原詩齊謝朓詠鸂鶒詩曰 草含初芳瑶池暖晩色得厠鴻鸞影晞光弄羽翼 梁簡文帝詠飛來鸂鶒詩曰飛從何處來似出上林隈口銜長生【恐作楸】葉翅染昆明苔 增唐杜甫鸂鶒詩曰故使籠寛織須知動損毛青雲莫惆悵失火任呼號六翮曾經剪孤飛卒未高且無鷹隼意留滯莫辭勞 ...