Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 約 123,000,000 項搜尋結果

  1. 的意思,注音读音,字源和中文寓意,读法,國語字典中的造詞,解釋,詞語,部首,筆畫和字義。 《康熙字典》 《酉集下》《釆字部》 · 《唐韻》賞職切《集韻》《韻會》施隻切,音適。《說文》解也。

  2. () 解也。 廣韵曰。捨也。解也。散也。消也。廢也。服也。按其實一解字足以包之。從釆。釆取其分別。从睪聲。考工記以澤爲。史記以醳爲。皆同聲假借也。古音在五部。音轉則廣韵在二十二昔、施隻切是也。

  3. 本件聲請法院係依本院字第三七一號解釋意旨聲請解釋憲法(憲聲請書第三頁貳、四參照)。 是行政訴訟法第二百五十二條規定, 並非聲請法院於原因案件之裁判上或本件聲請解釋程序上所應適用之法律,故此一部分違憲審查之聲請,依本院字第三七一號、第五七二號及第五九0號解釋意旨 ...

  4. 星雲(1927年8月19日-),童年出家。俗名李國深,法名今覺,法號悟徹,自號星雲[1],筆名趙無任[2]。生於江蘇省江都縣(今揚州市),漢傳佛教比丘及學者,為臨濟宗第四十八代傳人,同時也是佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人,被尊稱星雲大師[3 ...

  5. 2020年8月6日 · 釋迦是天然癌症殺手?此 迦非彼釋迦 網路傳言,釋迦是比化療強1萬倍的天然癌症殺手,江淑雯澄清,釋迦學名為Annona squamosa,與網路指稱有抗癌功效的刺果番荔枝(soursop,學名為Annonamuricata)並不相同。刺果番荔枝為中南美洲的傳統藥用植物 ...

  6. 疾病 喪制 釋名 參考:《釋名》國民出版社,民國48年 電子底本 [?] 本原典底本的影印本可以在本站電子圖書館中查閱。除有明確註明之外,本站電子版試圖與底本相同;若發現不一致之處,敬請舉報,以便糾正電子版 ...

  7. 日常(1929年2月24日-2004年10月15日),臺灣佛教 法師,俗名黃靜生,出生於江蘇省 崇明縣 (今位於上海市境內),臺南工學院(今國立成功大學)土木工程系畢業。 日常法師以弘揚顯教的《菩提道次第廣論》(簡稱《廣論》)及開創福智團體與里仁事業著稱;曾住錫新竹縣 鳳山寺等處,並曾至 ...