Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 馬來西亞武漢肺炎疫苗接種計劃 - 維基百科,自由嘅百科全書

    zh-yue.wikipedia.org › wiki › 馬來西亞武漢肺炎疫苗

    2021/11/19 · 馬來西亞武漢肺炎疫苗接種計劃 (粵拼) 主要係講馬來西亞由馬來西亞政府執行嘅大規模武漢肺炎疫苗接種計劃。 呢個計劃嘅目標係為馬來西亞全數適合接種疫苗嘅居民免費或者付費提供疫苗注射,以保障國民免受武漢病毒感染,遏止馬來西亞嘅武漢肺炎情,以及結束呼吸道疾 ...

    • 25,479,010人最少接種咗一支疫苗, (截至2021年10月30號), 24,411,588人已經接種嗮所有疫苗(截至2021年10月30號), 接種疫苗人數總數50,012,681人(截至2021年10月30號), 291,409人已經打咗加強劑(截至2021年10月30號)
    • 馬來西亞