Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 談詑:贛江 - 維基百科

    gan.wikipedia.org/wiki/談詑:贛江

    地有黃金采,(朱金下有可字。趙云:按《漢志》鄱陽縣下云,武陽鄉右十餘里,有黃金 采。師古曰,采者,謂採取金之處,可字衍。戴刪。守敬按:《史記·貨殖傳》,豫章出黃金。《東越傳·索隱》,今豫章北二百里,接鄱陽界,地名白沙 ...

  2. 談詑:朱權 - 維基百科

    gan.wikipedia.org/wiki/談詑:朱權

    箇頁頂晏嗰改動係:2009年1月18日 (禮拜天) 01:40。 箇首嗰所有文字係揸得Creative Commons Attribution-ShareAlike 牌照嗰條款發佈;可能會有附加嗰條款。 望吖使用條款嗰細節。 隱私權政策 關於 維基百科 免責聲明 手機版檢視 開發人員 統計 Cookie 聲明