Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 1900年代 - Wikipedia

  cdo.wikipedia.org/wiki/1900年代

  1900年代1900年1月1號開始,遘1909年12月31號結束。

 2. 1909年 - Wikipedia

  cdo.wikipedia.org/wiki/1909年

  1909年是蜀隻平年,頭日趁拜五開始。

 3. 1918年 - Wikipedia

  cdo.wikipedia.org/wiki/1918年

  1918年是蜀隻平年,頭日趁拜二開始。

 4. 1890年代 - Wikipedia

  cdo.wikipedia.org/wiki/1890年代

  1890年代趁1890年1月1號開始,遘1899年12月31號結束。

 5. 1892年 - Wikipedia

  cdo.wikipedia.org/wiki/1892年

  1892年是蜀隻閏年,頭日趁拜五開始。

 6. 1922年 - Wikipedia

  cdo.wikipedia.org/wiki/1922年

  1922年是蜀隻平年,頭日趁禮拜開始。

 7. 19世紀 - Wikipedia

  cdo.wikipedia.org/wiki/19世紀

  19世紀是指趁1801年1月1號開始,遘1900年12月31號結束其蜀隻世紀。

  • 近代生活風格

   二十世紀的年代(1900年代~1990年代): 1900年—英國成為奈及利亞的保護國。 1901...%B9%B4%E4%BB%A3 (1900年代代) http://zh.wikipe ...

  • 大黃蜂的飛行作曲年代

   ...尼古拉·里姆斯基-科薩科夫的名曲之一。 尼古拉於1899年到1900年間, 基於亞歷山大·謝爾蓋耶維奇·普希金的詩作改編為同名...等樂器 ...

  • 有關年代的事,知道的請回答~~~~20

   http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%8F%B0%E7%81%...amp;variant=zh-tw 給您上列網址~有您想要的任何資料~ 列出部分 1 ...