Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 相關搜尋:

 2. 約 11 項搜尋結果

 1. 戲文劇情 威廉·舍科(William Thacker,Hugh Grant飾),「威」(Will)嘚羅町侯有間自簡嗰特賣旅遊書籍嗰鋪子。 佢冇幾久處理正同得佢老婆離婚嗰箇腳事,因為佢老婆跟得隻長得好似Harrison Ford嗰人走吥哩。箇下,威廉同得一隻威爾士嗰怪人史拜可(Spike,Rhys Ifans飾)分租嘚一棟屋。

 2. 出自維基百科. 宋應星 1587年 1666年 ),字 長庚 , 南昌府 奉新縣 北鄉雅溪牌坊村(今下嗰宋埠鄉牌樓村)人。. [1] 佢係 明朝 好有名嗰科學家。. 佢寫嗰《 天工開物 》箇本 17世紀 嗰 百科全書 容得許時間大量嗰科學技術門類,裡頭就有 火藥 武器箇滴子尖端 ...

 3. La .lojban. 維基百科 ( Wikipedia )係隻基於 Wiki技術 嗰 百科全書 協作計劃,也係部用搦多種語言寫嗰百科全書,佢嗰目標靠宗旨係為得 地球 上嗰每隻人提供自由嗰百科全書——搦佢自家嗰語言書寫嗰,全世界知識嗰總和。. 維基百科全書,係2001年1月15號正式成 ...

 4. 出自維基百科. 理性主義 ( 英文 :Rationalism)係話理性(reason)係知識、推理嗰來源。. 箇隻哲學思想對理性嗰重視程度都有輕重、大細之分。. 版本頁「 https://gan.wikipedia.org/w/index.php?title=理性主義&oldid=374422 」. 1隻分類 : . 哲學. 箇頁頂晏嗰改動係:2013 ...

 5. gan.wikipedia.org › wiki › 表演表演 - 維基百科

  佢係話一隻人或多隻人到一定嗰時間、空間裡頭,搦自簡呈現得人家 嗰一類藝術形式。 箇頁頂晏嗰改動係:2020年4月3日 (禮拜五) 00:09。 箇首嗰所有文字係揸得Creative Commons Attribution-ShareAlike 牌照嗰條款發佈;可能會有附 ...

 6. gan.wikipedia.org › wiki › 演員演員 - 維基百科

  箇隻條目要譯或改寫到贛語。 (上道編輯:20201226113846) 勞架去要譯成贛語嗰文章許頭望吖演員嗰討論。 要係箇隻條目兩隻禮拜都冇譯成贛語佢就可能會拕刪吥去或者移到別嗰維基百科。

 7. gan.wikipedia.org › wiki › 工學工學 - 維基百科

  出自維基百科. 工學係搦科學跟得技術嗰原理,來解決問題。. 工程師通過想象,判斷同到推理,搦科學、技術、數學跟得實踐經驗應用到設計、製造、對象或程序嗰操作裡頭。. 版本頁「https://gan.wikipedia.org/w/index.php?title=工學&oldid=375265」. 2隻分類 ...

 1. 相關搜尋

  jet推理劇場